Služby

 

CO JE KOUČINK?

Koučink je vysoce účinnou metodou osobního rozvoje a růstu.  Cílem je překonání překážek na cestě k plnému využití našeho potenciálu a možností. Po odstranění těchto bariér přichází větší životní spokojenost, naplněnost a vyrovnanost. Pokud je koučink zaměřen do pracovní oblasti, má tato metoda prokazatelné výsledky na zlepšení výkonu a na růst motivace, jde o Firemní koučink Koučování vždy stojí na principech důvěry, uvědomění a odpovědnosti a je orientováno konstruktivně do budoucnosti.

Nejčastější překážky, se kterými v koučování obecně pracujeme:

 • obava z neúspěchu
 • strach ze změny
 • stresové zatížení
 • nízké sebevědomí
 • nenaplněné sny
 • neschopnost vidět různé možnosti řešení
 • plnění  pouze očekávání druhých
 • vnitřní a vnější konflikty
 • nespokojenost v práci

 Podívejte, jaké přínosy práce s koučem udávají sami klienti:

67 % klientů vidělo zvýšení sebeuvědomění jako primární výsledek koučovacího procesu, 62 % si cenilo lepšího nastavování cílů, více vyvážený život získalo 60 %, menšího stresu dosáhlo 57 % klientů, 52 % klientů využilo zkušenost s koučováním jako způsob sebepoznání a 52 % k posílení sebevědomí, 43 % vylepšilo své specifické projekty, 33 % využilo kouče ke zlepšení svého zdraví a fyzické kondice, 33 % k řešení aspektů jejich osobních a pracovních vztahů, 31 % klientů se setkalo s koučem a získala větší radost ze života.

Zdroj: ICF: Executive Summary April 2009 . [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z http://icf.files.cms-plus.com/includes/media/docs/ExecutiveSummary.pdf

Ačkoliv koučování vychází z teorie psychologie a psychoterapie, má svá specifika, které jej znatelně odlišují, jak od psychoterapie, tak případného poradenství.

KDO JE KOUČ?

Od dobrého kouče neuslyšíte rady, jelikož vychází z předpokladu, že ta nejlepší řešení pro Vás, jsou ta Vaše, i když o nich mnohdy ještě nevíte.  Kouč je tedy průvodcem při objevování a uvědomování si mnohdy skrytých možností  řešení a zdrojů sil pro změnu. V neposlední řadě Vám také pomůže s objevováním cest, jak konkrétně změny, Vaše přání a sny realizovat.  Pracuje s Vašimi životními hodnotami a podporuje plně Vaši individualitu. Proces koučování je založen na vztahu a důvěře mezi koučovaným a koučem. Jedná se o jedinečné setkání, jehož těžiště leží na vzájemném respektu, závazku důvěrnosti a mlčenlivosti, profesionalitě a odbornosti kouče. Profesionální kouč při poskytování svých služeb vždy postupuje podle Etického kodexu koučů.  Kouč splňující potřebnou alespoň základní odbornost prošel minimálně jedním výcvikem akreditovaným ICF (Mezinárodní federace koučů), zároveň by měl mít vysokoškolské vzdělání a prokazatelnou praxi s klienty.

TYPY KOUČINKU

 • Podle oblastí:

Životní koučink: pracuje s osobními tématy

Firemní koučink: pracuje s pracovními tématy

 • Podle formy realizace:

Koučink tváří v tvář

Nejčastějším typem je osobní schůzka kouče s koučovaným, jeho nespornou výhodou je dynamika setkání, kterou nelze jinými dalšími typy plně nahradit.

Koučink po telefonu

Jeho výhodou je časová úspora a větší flexibilta, může být vhodným doplněním koučinku tváří v tvář, lze jej efektivně využít v případech, kdy je potřeba řešit určitý problém rychle.

Koučink elektronickou poštou

Jedná se o nejméně efektivní formu koučinku, v naší republice se téměř nepoužívá. Lze ji občasně využít u klientů, kteří si již osvoji jisté sebekoučovací schopnosti nebo jako doplněk koučinku tváří v tvář.

 

 • Podle počtu koučovaných:

Individuální a týmový koučink

 

 • Podle hloubky změny:

Transakční

Tématem koučovacího sezení je rychlá změna a podpora akce pro tuto změnu. Může se jednat i o jednorázové setkání kouče s koučovaným, kdy je řešen určitý situační problém. Opakovaná setkání podporují trvalejší změny v osobnosti koučovaného, a může se tak jednat o transformační koučink.

Transformační

Témata jsou hlubší, kouč pracuje s životními hodnotami a postoji koučovaného, výsledkem je trvalá změna, která má vliv na více životních oblastí. Cíle koučovaného, na kterých se pracuje jsou dlouhodobějšího charakteru.

 

PROČ KOUČINK FUNGUJE?

Koučink je vysoce účinnou metodou, a proto je dnes také nejvíce upřednostňovanou metodou osobního rozvoje.

Nepopiratelnou výhodou koučování je, že je plně flexibilní, protože se přizpůsobuje naší individualitě. Koučování  je orientováno konstruktivně do budoucnosti, pracuje tedy s myšlenkou, že minulost se již jednou stala, důležité je především to, co uděláme a jak se zachováme v budoucnu.  Kouč vždy pracuje s motivací koučovaného a již na počátku vztahu se opírá o myšlenku, že v každém je dostatečný potenciál k úspěchu a koučink má pomoci jen odhalit skryté možnosti a cesty, jak k němu dojít.

Dnes jsme vtaženi do světa plných změn, kterým se máme přizpůsobit. Koučink umožňuje pracovat s těmito změnami, předvídat je tak, že si dokážeme vytvořit plán jednotlivých kroků, na základě kterých dosáhneme toho, co potřebujeme. Tato metoda osobního rozvoje umožňuje svobodný způsob přemýšlení si o vlastních myšlenkách, pocitech s cílem naplnění našich přáních. Dalším pozitivem je rozsah jeho použití, protože ho můžeme využít jako rozvojový nástroj ve firemním prostředí a zároveň jako osobní nástroj rozvoje, pro dosahování našich životních přání.

Obecně mají lidé potřebu s někým sdílet informace, svěřovat se. Právě koučink vytváří prostor pro utříbení si vlastních myšlenek, v kterých člověk není sám, protože vedle sebe má svého kouče.

Častý názor je, že kouč musí být odborník na naše téma. Není tomu tak, „nepoznamenaný“ kouč naším tématem má o to lepší pozici, protože každá jeho otázka vzniká na základě toho, že chce na ni znát odpověď a nevede klienta směrem k řešení, o kterém si myslí, že je to nejlepší. Pokud koučování je cesta k cíli, pak kouč je naším průvodcem. Správný kouč neposkytuje rady, neříká, jak máme dosáhnout svého cíle. Naopak pomáhá s objevováním cest, jak konkrétně změny, naše přání a sny realizovat.

Tato metoda není návodem ke štěstí, ale může nás ke štěstí dovést, pokud my sami budeme chtít. To je základní předpoklad k našemu úspěchu, protože jsme za dosahování změn odpovědní pouze my sami. Koučink je dlouhodobým procesem, kdy výsledkem je ideálně větší životní spokojenost, naplněnost a seberealizace.