Příklady z praxe firemního koučování

Klient, 36 let, pracuje v IT

Koučovací sezení: 1 x 90 min / týden po dobu 2 měsíců

Popis situace klienta:

Klient pracuje v IT, kde spravuje síť zakázek, které se primárně týkají reklamace od odběratele a celkového zajištění funkčnosti IT sítě. Zpětná vazba od nadřízených byla velmi dobrá. Váží si jeho preciznosti a dotahování zadaných úkolů do konce. Vzhledem k organizačním změnám došlo k odchodu několika klientových kolegů. Klient od vedení firmy dostal za úkol výběr nových kolegů a zodpovědnost vést a řídit je. V tom se klient necítil moc dobře, protože tuto zodpovědnost nechtěl přijmout. Na druhou stranu chtěl zůstat ve společnosti, takže tuto nabídku přijal.

Cíl klienta:

Zajistit za dobu 2 měsíců, aby tým dokázal řešit požadavky sítě bez jeho pomoci.

Průběh koučování:

Na začátku rozhovoru byl klient velmi negativní. Situace, do které byl vržen svými nadřízenými, se mu nelíbila, nechtěl ji v podstatě řešit, cítil se svázaný svým slibem ke společnosti a zároveň měl pocit bezvýchodné situace. Zaměřili jsme se na jeho pocity a na to, jak by se v tom cítil dobře tak, aby naplnil cíl vedení. Zároveň jsme řešili i to, že by odešel do jiné společnosti. Zde jsme narazili na jeho morální závazek vůči vedení firmy, v které byl cca pět let. Chtěl, aby postavil tým, který bude fungovat i bez něj a potom může s „klidem“ odejít do jiné IT firmy.

S klientem jsme řešili, jak to vypadá v jeho práci teď. Překážky, které z jeho pohledu brání k realizaci cíle. Definoval si silné stránky každého spolupracovníka. Zaměřil se především na nezatíženost jednotlivých spolupracovníků. Vzhledem k jiné úrovně spolupracovníků si vytvořil systém školení, kde ti kompetentnější školí méně kompetentní. Dále si našel zdroje, které může použít k tomu, aby dosáhl svého cíle za stanovený čas. Stanovil si harmonogram, tedy jednotlivé kroky, které mu pomohou k řešení jeho situace.

Závěr koučování:

Bylo zajímavé, jak se v průběhu rozhovoru měnil klientův neverbální projev a intonace hlasu. Z uzavřeného klienta, který potichu a těžce popisoval situaci, se na konci sezení stal klient s rozhodností v hlase, který věří tomu, co si stanovil a bude hned další den v práci realizovat. S klientem jsme měli další sezení, kde jsme řešili detaily situace, v které je. Zpětnou vazbou byl odečet jednotlivých kroků, které si nastavil v prvním setkání. Klient byl se sebou velmi spokojen, protože kroky nejenže realizoval, ale také byly úspěšné. Pochvaloval si přínos našeho sezení, především v tom, že mohl sdílet svou situaci s někým, kdo jí není „zatížený“.

———————————————————————————————————————————–

Klient, 41 let, pracuje v TOP managementu

Koučovací sezení: 1 x 60 min / týden po dobu 6 měsíců

Popis situace klienta:

Klient pracuje v pojišťovnictví na postu regionálního manažera. Vede a řídí tým 8 manažerů, kteří mají pod sebou šesti členné týmy. Jeho hlavním cílem v práci je přinést společnosti plánovaný objem pojistných smluv za region. Klient je dlouhodobě úspěšný, rád se rozvíjí a hledá nové přístupy ve vedení svých podřízených.  Aktuálně se dostal do situace, kdy vede mimo svůj region ještě jeden, který je neplní své aktuálně nastavené cíle.

Cíl klienta:

Za dobu 6 měsíců stabilizovat region, jehož plnění bude na 85% plánu.

Průběh koučování:

S klientem jsme se zaměřili především na úspěšnost jeho starého regionu. Popis reality s propojením aktivit, které fungovali a s kterou měl zkušenost. Pro vytvoření více možností jsme použili metodu „Tři rádcové“. Ta klientovi pomohla k vynoření se ze svých stereotypních postupů a umožnila mu širší náhled na danou situaci. Díky tomu vytvořil možnosti, které následně aplikoval do nastavení jednotlivých kroků k cíli.

Závěr koučování:

Klientovi od začátku velmi záleželo na tom, aby dosáhl svůj stanovený cíl. Míra klientovi motivace předurčila úspěšnost našich sezení. Koučovací sezení zde bylo realizováno na dlouhodobé úrovni. Na konci naší spolupráce region plnil na 88%.Klient si velmi pochval právě dlouhodobost, protože jednak na sezeních probíhal vždy odečet dosažených cílů, tak na druhou stranu i utříbení myšlenek a prioritizace aktivit.