Podmínky

PRVNÍ SETKÁNÍ

Jedná se nezávazné setkání, které je vždy zdarma v délce trvání 30 minut jako ochutnávka koučinku a seznámení s jeho možnostmi. V rámci tohoto setkání se ladí podmínky spolupráce dle požadavků a potřeb klienta. V případě vzájemné dohody se podepisuje smlouva o spolupráci, její součástí je harmonogram obsahující formu nasmlouvaných služeb včetně termínu jejich realizace,  délky sezení a finální ceny. Místo setkání je na vzájemné domluvě, obvykle probíhá v místě (městě, pracovišti, oblíbené kavárně klienta…), aby klient ušetřil čas dojezdem.

KOUČINK TVÁŘÍ V TVÁŘ

Obvyklá délka sezení je 60-90 minut, v případě potřeby může být i delší, především pokud jde o firemní koučování týmu. Koučink probíhá v místě, které si určí klient. Obecná intenzita setkávání je 1 x týdně, intenzita však vychází plně z potřeb a možností klienta. Také je upravena s ohledem na největší efektivitu poskytovaných služeb, a může být tedy různá. Termíny sezení jsou obsahem harmonogramu, který je součastí smlouvy. Naplánovaná sezení je možno přesouvat maximálně 48 hodin před termínem realizace setkání, při pozdějším zrušení se neproběhlé sezení bere jako za realizované a je plně učtováno.

KOUČINK PO TELEFONU

Obvyklá délka hovoru je 45 minut. Volá klient (koučovaný) v dohodnutém termínu, který je zanesen v harmonogramu nasmlouvaných služeb. Intezita dle domluvy a potřeb klienta. Zrušení je možné nejméně 24 hodin před smluveným termínem hovoru. V nálehavých případech klienta zrušení možno kdykoliv s domluvenou náhradou.

KOUČINK ELEKTRONICKOU POŠTOU

Jako samostatná forma koučinku není nabízen, pouze jako doplněk k výše uvedeným formám. Intezita dle potřeb klienta a společné dohody.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Uzavírá se na dobu určitou dle/do realizace termínů objednaných služeb. Koncept smlouvy vychází z potřeb klienta a oboustranné dohody. Záležitosti neupravené ve smlouvě se řídí podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Smlouvu lze vypovědět za podmínek v ní uvedené. V případě spolupráce nasmlouvané delší než 1 měsíc, pak na konci každého tohoto měsíce.  Informaci o ukončení spolupráce je nutno sdělit nejméně 7 dnů před koncem měsíce, ve kterém má dojít k ukončení spolupráce.

FAKTURACE

Cena za objednané služby je uvedena ve smlouvě a je konečná.  Je vyúčtována daňovým dokladem (fakturou), převodem na účet, před začátkem realizace objednaných služeb vždy na následující měsíc. Dojde-li k ukončení smlouvy a došlo k úhradě více než jednoho měsíce, vrací se peníze za nevyužité služby klientovi stejnou cestou, jakou byly fakturovány, zpět do 15-ti dnů od ukončení smlouvy. V případě potřeby klienta je možnost fakturovat zpětně po dokončení poskytovaných služeb. Faktura je poté splatná do 15-ti dnů od jejího doručení klientovi. V oblasti firemního koučování a většího objemu objednaných služeb lze vystavovat zálohové faktury dle potřeb klienta a dohody, která je zaznamenána ve smlouvě o poskytování služeb.

Pokud máte další otázky, kontaktujte nás prosím přes objednávkový formulář, mailem na info@koucinkprofesionalne.cz nebo telefonicky na 775 012 055.