Co je koučink

 

Koučink je vysoce účinnou metodou osobního rozvoje a růstu.  Cílem je překonání překážek na cestě k plnému využití našeho potenciálu a možností. Po odstranění těchto bariér přichází větší životní spokojenost, naplněnost a vyrovnanost. Pokud je koučink zaměřen do pracovní oblasti, má tato metoda prokazatelné výsledky na zlepšení výkonu a na růst motivace, jde o Firemní koučink Koučování vždy stojí na principech důvěry, uvědomění a odpovědnosti a je orientováno konstruktivně do budoucnosti.

Jak a proč koučink funguje se dočtete také zde, včetně popisu případů z naší praxe. 

Nejčastější překážky, se kterými v koučování obecně pracujeme:

 • obava z neúspěchu
 • strach ze změny
 • stresové zatížení
 • nízké sebevědomí
 • nenaplněné sny
 • neschopnost vidět různé možnosti řešení
 • plnění  pouze očekávání druhých
 • vnitřní a vnější konflikty
 • nespokojenost v práci

Podívejte, jaké přínosy práce s koučem udávají sami klienti:

67 % klientů vidělo zvýšení sebeuvědomění, 62 % si cenilo lepšího nastavování cílů, více vyvážený život získalo 60 %, menšího stresu dosáhlo 57 % klientů, 52 % klientů využilo zkušenost s koučováním jako způsob sebepoznání a 52 % k posílení sebevědomí, 43 % vylepšilo své specifické projekty, 33 % využilo kouče ke zlepšení svého zdraví a fyzické kondice, 33 % k řešení aspektů jejich osobních a pracovních vztahů, 31 % klientů se setkalo s koučem a získala větší radost ze života. Zdroj: ICF: Executive Summary April 2009 

Ačkoliv koučování vychází z teorie psychologie a psychoterapie, má svá specifika, které jej znatelně odlišují, jak od psychoterapie, tak případného poradenství.

KDO JE KOUČ?

Od dobrého kouče neuslyšíte rady, jelikož vychází z předpokladu, že ta nejlepší řešení pro Vás, jsou ta Vaše, i když o nich mnohdy ještě nevíte.  Kouč je tedy průvodcem pro objevování a uvědomění si mnohdy skrytých možností  řešení a zdrojů sil pro změnu. V neposlední řadě Vám také pomůže s objevováním cest, jak konkrétně změny, Vaše přání a sny realizovat.  Pracuje s Vašimi životními hodnotami a podporuje plně Vaši individualitu. Proces koučování je založen na vztahu a důvěře mezi koučovaným a koučem. Jedná se o jedinečné setkání, jehož těžiště leží na vzájemném respektu, závazku důvěrnosti a mlčenlivosti, profesionalitě a odbornosti kouče. Profesionální kouč při poskytování svých služeb vždy postupuje podle Etického kodexu koučů.  Kouč splňující potřebnou alespoň základní odbornost prošel minimálně jedním výcvikem akreditovaným ICF (Mezinárodní federace koučů), zároveň by měl mít vysokoškolské vzdělání a prokazatelnou praxi s klienty.

Kouč může být v dnešní době kdokoliv. Bohužel neexistují povinné zkoušky, tituly nebo speciální požadavky pro podnikaní v tomto oboru. Lze však definovat požadavky, které zvyšují pravděpodobnost, že kouč bude opravdu koučem.

Pokud hledáte “plnohodnotného” kouče, pak by měl mít vysokoškolské vzdělání, které je známkou toho, že projevili schopnost učit se. Určitým ukazatelem sociálních kompetencí je potom studium humanitních oborů jako psychologie, sociální práce, andragogika apod.

Kouč, který již má určité zkušenosti a především fungující praxi má živnostenský list, který ho opravňuje podnikat v tomto oboru.

Co kouče odlišuje od jiných koučů je především certifikace, která prokazuje koučovu profesionalitu a dovednost. Certifikací je samozřejmě celá řada. Vždy je dobré vybírat certifikaci podle prestiže, tedy jména na trhu dané společnosti. Tady doporučujeme certifikace ICF (Mezinárodní federace koučů). Primárně se jedná o kurzy označené ACSTH či ACTP, protože ty jsou akreditovány společností ICF. Ta zaručuje, že je koučův trénink postaven na hodnotách a kompetencích ICF a splňuje hodinový fond, který musí kouč absolvovat pro složení závěrečné zkoušky. Bez této zkoušky mu není vydán patřičný certifikát.

V neposlední řadě je nutné, aby kouč dále pracoval na svém seberozvoji. Další absolvované kurzy, které souvisí s danou tématikou, mohou být také známkou jisté úrovně kouče.

TYPY KOUČINKU

 • Podle oblastí:

Životní koučink: pracuje s osobními tématy

Firemní koučink: pracuje s pracovními tématy

 • Podle formy realizace:

Koučink tváří v tvář

Nejčastějším typem je osobní schůzka kouče s koučovaným, jeho nespornou výhodou je dynamika setkání, kterou nelze jinými dalšími typy plně nahradit.

Koučink po telefonu nebo skypu

Jeho výhodou je časová úspora a větší flexibilta, může být vhodným doplněním koučinku tváří v tvář, lze jej efektivně využít v případech, kdy je potřeba řešit určitý problém rychle.

Koučink elektronickou poštou

Jedná se o nejméně efektivní formu koučinku, v naší republice se téměř nepoužívá. Lze ji občasně využít u klientů, kteří si již osvoji jisté sebekoučovací schopnosti nebo jako doplněk koučinku tváří v tvář.

 

 • Podle počtu koučovaných:

Individuální a týmový koučink

 

 • Podle hloubky změny:

Transakční

Tématem koučovacího sezení je rychlá změna a podpora akce pro tuto změnu. Může se jednat i o jednorázové setkání kouče s koučovaným, kdy je řešen určitý situační problém. Opakovaná setkání podporují trvalejší změny v osobnosti koučovaného, a může se tak jednat o transformační koučink.

Transformační

Témata jsou hlubší, kouč pracuje s životními hodnotami a postoji koučovaného, výsledkem je trvalá změna, která má vliv na více životních oblastí. Cíle koučovaného, na kterých se pracuje jsou dlouhodobějšího charakteru.